Mer gäwwen nix


Nä, nä, - Mer gäwwen nix!
Fer die do?
Nit an de Hausdeer:
Mer hän schun iwwerwisse:
Gerechtichkeit un Freiheit,
finf Euro Solidarität!

Stop Fraa - Mer gäwwen nix!
Heit nit!
Mer hän doledscht schun g’spend,
paar Cent fer d’ Hungerhilfe,
en Beitraach ge’ die Armut
un geche die Gewalt.

Awwa - Mer gäwwen nix!
Fer wänn dann?
Fer grausame Despote
un Waffearsenale,
fer goldne Himmelbette
un Alkeholkonsum?

’s ledscht Wort - Mer gäwwen nix!
Was bringt des?
Erklär dämm schwarze Bruder:
Sei Fass is ohne Bodde –
er hat unser Erbarme
als Mahlzeit uffem Disch!


.

 

[zurück] [Buch bestellen]